DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH HỆ THỐNG ISO AVA
A. NHÓM QUY TRÌNH CHẤT LƯỢNG
STT Mã kí hiệu Nội dung quy trình Lần ban hành  Ngày cập nhật Biểu mẫu đính kèm
1 QT.HT.01 Quy trình kiểm soát thông tin văn bản 05 16/11/2023 BM.01.01.Danh mục thông tin văn bản nội bộ
BM.01.02.Danh mục thông tin văn bản bên ngoài hiện hành
BM.01.03.Danh mục Hồ sơ chất lượng
BM.01.04.Phiếu đề xuất hủy thông tin văn bản
BM.01.05.Biên bản hủy thông tin văn bản
BM.01.06. Danh mục thông tin văn bản lỗi thời
PL.01.01.Hướng dẫn truy cập và sử dụng Hệ thống ISO AVA
2 QT.Kho.04 Quy trình Quản lý kho Cơ khí 01 24/11/2017 BM.04.01. Phiếu kê khai nhập hàng
BM.04.02. Thẻ kho
BM.04.03. Phiếu yêu cầu xuất kho
3 QT.Kho.04a Quy trình Quản lý kho Nhôm kính 03 17/06/2021 BM.04a.01a.Phiếu kê khai nhập hàng Phụ kiện kim khí 
BM.04a.01b.Phiếu kê khai nhập hàng Nhôm
BM.04a.02. Thẻ kho
BM.04a.03a.Phiếu yêu cầu xuất kho nhôm
BM.04a.03b.Phiếu yêu cầu xuất kho PKKK
BM.04a.04.Phiếu yêu cầu nhập kho vật tư tái sử dụng
BM.04a.05.Phiếu yêu cầu nhập kho thành phẩm
BM.04a.06.Phiếu giao sản phẩm ra công trường
BM.04a.07.Phiếu thông báo giao hàng
BM.04a.08. Phiếu yêu cầu nguồn lực nhận hàng
BM.04a.09. Phiếu thông tin xuất hàng ra công trình
BM.04a.10.Biên bản kiểm tra hàng hóa
BM.04a.11. Phiếu thông tin kính nhập kho
BM.04a.12.Phiếu trả hàng
BM.04a.13.Phiếu kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm
4 QT.Kho.04b Quy trình Quản lý kho Coffa nhôm 02 29/10/2022 BM.04b.01.Phiếu kê khai nhập hàng
BM.04b.02.Thẻ kho
BM.04b.03.Phiếu yêu cầu xuất kho
BM.04b.04/05.Biên bản giao nhận chi tiết/tổng kiện
BM.04b.06/07.Biên bản hoàn trả hàng hóa
BM.04b.08/09.Danh mục tồn kho thành phẩm/thu hồi
Phụ lục A.Quy định sắp xếp bảo quản hàng hóa trong kho
Phụ lục B.Quy định sắp xếp và kiểm kê hàng hóa trong kho
3 QT.VT.05 Quy trình Mua hàng 03 24/08/2022 BM.05.01a.Phiếu yêu cầu vật tư Nhôm
BM.05.01b.Phiếu yêu cầu vật tư kính
BM.05.01c.Phiếu yêu cầu vật tư, phụ kiện
BM.05.01d.Phiếu yêu cầu vật tư khối Cơ khí
BM.05.02.Kế hoạch cung cấp vật tư
BM.05.03.Đề nghị báo giá
4 QT.VT.05a Quy trình mua hàng coffa nhôm 02 21/05/2022 BM.05.01.e.Phiếu yêu cầu vật tư ( dùng cho vật tư thuộc XSX)
BM.05.01f.Phiếu yêu cầu vật tư ( dùng cho vật tư thuộc Ngân sách công trình)
BM.05.04.Đơn đặt hàng
BM.05.03.Đề nghị báo giá
5 QT.VT.06 Quy trình Kiểm soát nhà cung cấp 02 18/07/2022 BM.06.01.Phiếu đánh giá nhà cung cấp (Nhôm kính)
BM.06.01b.Phiếu đánh giá nhà cung cấp (Cơ khí) 
BM.06.02. Danh sách nhà cung cấp được duyệt
BM.06.03. Phiếu đánh giá NCC (lĩnh vực hiệu chuẩn, kiểm định)
BM.06.04.Sổ theo dõi nhà cung cấp
6 QT.SX.07a Quy trình Kiểm soát sản xuất cửa sổ, cửa đi bằng kim loại (Phân xưởng Cơ khí) 04 22/04/2020 BM.07a.01. Lệnh sản xuất
BM.07a.02.Kiểm tra công đoạn cắt
BM.07a.03.Kiểm tra công đoạn dập định hình
BM.07a.04.Kiểm tra công đoạn tạo lỗ bản lề, ổ khóa
BM.07a.05.Kiểm tra công đoạn hàn
BM.07a.06.Kiểm tra công đoạn sơn
BM.07a.08.Chứng nhận xuất xưởng
7 QT.SX.07b Kiểm soát chất lượng sản phẩm cửa nhôm 06 10/06/2022 BM.07b.00.Phiếu yêu cầu gia công sản xuất
BM.07b.01.Lệnh sản xuất
BM.07b.02.Biểu mẫu kiểm tra công đoạn cắt
BM.07b.03.Biểu mẫu kiểm tra công đoạn phay, khoan lỗ, dập lỗ
BM.07b.04.Biểu mẫu kiểm tra công đoạn ép góc
BM.07b.05.Biểu mẫu kiểm tra công đoạn lắp ráp 1
BM.07b.05.Biểu mẫu kiểm tra công đoạn lắp ráp 2
BM.07b.06.Checklist kiểm tra sản phẩm hoàn thiện
BM.07b.07.Giấy chứng nhận xuất xưởng
BM.07b.08.Biên bản nghiệm thu sản phẩm mẫu
BM.07b.09a.Tem QC passed + BM.07.09b.Thẻ lỗi
BM.07b.10.Bảng thống kê sản phẩm lỗi
8 QT.SX.07c Quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng coffa nhôm 01 28/03/2023 BM.07c.01.Kiểm tra công đoạn cắt
BM.07c.02.Kiểm tra công đoạn hàn
BM.07c.03.Phiếu kiểm tra thành phẩm hoàn thiện
BM.41.01.Phiếu yêu cầu gia công
PL.07c.01.Tem thành phẩm + tem thẻ lỗi
BM.09.01.Báo cáo sản phẩm không phù hợp
9 QT.SX.08 Quy trình kiểm soát máy móc thiết bị 05 09/11/2022 BM.08.01.Mẫu thông tin MMTB
BM.08.02.Danh sách MMTB
BM.08.03.Danh sách dụng cụ đo lường

BM.08.04.Kế hoạch kiểm tra, kiểm định và hiệu chuẩn
BM.08.05a.Phiếu yêu cầu sửa chữa khối Nhôm kính
BM.08.05b.Phiếu yêu cầu sửa chữa MMTB khối Cơ khí
BM.05.01e.Phiếu yêu cầu vật tư (dùng cho yêu cầu sửa chữa MMTB khối Coffa)
BM.08.06.Danh sách MMTB cần sửa chữa
BM.08.07a.Biên bản nghiệm thu bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng
BM.08.07b.Biên bản nghiệm thu sửa chữa thiết bị (khối Nhôm kính)
BM.08.07c.Biên bản nghiệm thu sửa chữa thiết bị khối cơ khí
BM.08.08.Lý lịch máy móc thiết bị
BM.08.09.Danh mục thiết bị thu hồi
BM.08.10.Sổ theo dõi cấp phát dụng cụ đo lường
BM.08.11.Thẻ theo dõi phương tiện, thiết bị PCCC
PL.08.02.Bìa hồ sơ MMTB
Biên bản tự kiểm tra
HDHC.01.Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ thước cuộn
10 QT.SX.09 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp 06 09/11/2022 BM.09.01.Báo cáo sản phẩm không phù hợp
BM.09.02.Sổ theo dõi sản phẩm không phù hợp
Biên bản vi phạm
11 QT.DA.11 Quy trình Đấu thầu 03 04/11/2022 BM.11.01.Tờ trình phê duyệt đấu thầu
BM.11.02.Bảng phân bổ công việc
BM.11.03.Phân tích nguyên nhân trượt thầu
12 QT.TC.12 Quy trình Lập kế hoạch triển khai thi công 01 30/08/2019 BM.12.01.Kế hoạch thi công
BM.12.02.Kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu
13 QT.DA.13 Quy trình thuê và quản lý thầu phụ 03 25/04/2022 BM.13.01. Thư mời thầu, chào giá
BM.13.02.Bảng đánh giá năng lực thầu phụ
BM.13.03.Bảng tổng hợp so sánh giá nhà thầu phụ
BM.13.04.Bảng đánh giá, chọn lọc, thầu phụ tiềm năng
BM.13.05.Phiếu đánh giá thầu phụ định kỳ
14 QT.TC.14 Quy trình Quản lý thi công 02 11/3/2021 BM.14.01.Biên bản bàn giao mặt bằng
BM.14.02.Biên bản nhắc nhở tiến độ thi công
BM.14.03.Biên bản xử phạt chậm tiến độ
BM.14.04.Báo cáo giám sát nhanh thi công
BM.14.05.Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc
BM.14.06.Phiếu yêu cầu nghiệm thu
BM.14.07a. Biên bản nghiệm thu nội bộ bàn giao (sau lắp đặt hoàn thiện cửa đi, cửa sổ|)
BM.14.07b.Biên bản nghiệm thu nội bộ bàn giao (sau lắp hoàn thiện khối podium)
BM.14.08.Biên bản bàn giao công trình
BM.14.09.Biên bản ghi nhận sự việc
BM.14.10.Biên bản nghiệm thu nội bộ vật tư đầu vào
BM.07b.00.Phiếu yêu cầu gia công sản xuất
Biên bản hiện trường
15 QT.NSKH.15 Quy trình Quản lý và duyệt chi phí dự án 03 05/01/2020 BM.15.01-06.Biểu mẫu ngân sách-kế hoạch
16 QT.BT.16 Quy trình Bảo hành 02 18/12/2017 BM.16.01.Phiếu yêu cầu bảo hành
BM.16.02.Theo dõi bảo hành
17 QT.HT.17 Quy trình quản lý sự thay đổi 01 04/12/2017 BM.17.01.Phiếu đề xuất sự thay đổi
BM.17.02.Phiếu trình về nhu cầu thay đổi
BM.17.03.Kế hoạch chi tiết sự thay đổi
BM.17.04.Thông báo triển khai việc thay đổi
BM.17.05.Phiếu đánh giá hiệu quả sự thay đổi
18 QT.HT.19 Quy trình kiểm soát sự thỏa mãn khách hàng 04 07/12/2022 BM.19.01.Phiếu theo dõi và giải quyết khiếu nại khách hàng
BM.19.02a.Bảng khảo sát chất lượng thi công 
BM.19.02b.Đánh giá chất lượng bảo hành
BM.19.02c.Bảng khảo sát chất lượng coffa nhôm
BM.19.03.Báo cáo tổng hợp ý kiến và khiếu nại khách hàng
19 QT.HT.20 Quy trình Thống kê – Phân tích 06 17/02/2022 BM.20.01.Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện
BM.20.03.Báo cáo tổng kết mục tiêu chất lượng
20 QT.HT.21 Quy trình Đánh giá nội bộ 04 09/11/2023 BM.21.01.Kế hoạch đánh giá nội bộ
BM.21.02.Thông báo đánh giá
BM.21.03.Ghi chép đánh giá
BM.21.04.Báo cáo kết quả đánh giá
21 QT.HT.22 Quy trình Xem xét lãnh đạo 01 4/12/2017 BM.22.01.Thông báo xem xét lãnh đạo
BM.22.02.Biên bản xem xét lãnh đạo
22 QT.HT.23 Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp 01 17/02/2022 BM.23.01.Phiếu yêu cầu hành động khắc phục
BM.23.02.Sổ theo dõi yêu cầu hành động khắc phục
23 QT.HT.24 Quy trình Cải tiến liên tục 01 4/12/2017 BM.24.01.Phiếu đề xuất cải tiến
BM.24.02.Phiếu tổng hợp đề xuất cải tiến
BM.24.03.Phiếu đánh giá kết quả cải tiến
24 QT.DA.27 Quy trình quản lý dự án Cơ khí 01 17/10/2018 BM.01-05. Các biêu mẫu Quy trình quản lý dự án cơ khí
25 QT.TC.28 Quy trình kiểm soát phát sinh khối lượng thi công 01 17/10/2018 BM.28.01.Thông báo phát sinh khối lượng
BM.28.02.Bảng xác nhận khối lượng phát sinh
BM.28.03.Bảng kê những thay đổi thiết kế
26
QT.NSKH.29
Quy trình quản lý và duyệt chi phí dự án Cơ khí 01 05/01/2020 BM.29.01.Bảng dự toán chi tiết
BM.29.02.Bảng dự toán chi phí khối công trường
BM.29.03.Bảng dự toán chi phí gia công inox
BM.29.04.Bảng dự toán chi phí kính
BM.29.05.Bảng dự toán chi phí thép
BM.29.06.Bảng dự toán chi phí vật tư phụ, phụ kiện
BM.29.07.Bảng dự toán chi phí thiết bị thi công
27 QT.TC.30 Quy trình hướng dẫn lập ITP 00 22/06/2020 BM.30.01-02.Mẫu ITP + Danh sách ITP hiện hành
PL.30.01.ITP công tác lắp đặt cửa đi, cửa sổ nhôm kính
28 QT.HT.31 Quy trình quản lý rủi ro 03 4/11/2022 BM.31.01. Bảng quản lý rủi ro và cơ hội
BM.31.02. Bảng đánh giá hiệu quả biện pháp quản lý rủi ro và cơ hội
29 QT.TC.32 Quy trình nghiệm thu nội bộ nguyên vật liệu 02 22/01/2021 BM.32.01.Phiếu yêu cầu nghiệm thu nội bộ
BM.32.02.Biên bản nghiệm thu nội bộ
BM.32.04.Biên bản làm việc
BM.32.03a-f.Checklist nghiệm thu nguyên vật liệu
PL.32.01.Danh mục sai số
30 QT.Kho.34 Quy trình vận chuyển hàng hóa 00 30/09/2020 BM.04a.11.Checklist kiểm tra vật tư xuất hàng ra công trình
BM.04a.06.Phiếu giao sản phẩm ra công trường
BM.14.10.Biên bản nghiệm thu nội bộ vật tư đầu vào
BM.04a.03. Phiếu yêu cầu xuất kho
BM.09.01. Báo cáo sản phẩm không phù hợp
31 QT.HT.36 Quy trình lưu trữ hồ sơ, tài liệu 00 24/02/2022 BM.36.01.Danh mục hồ sơ tài liệu
BM.36.02.Danh mục bàn giao hồ sơ công trình
BM.36.03.Bảng theo dõi nhận hồ sơ tài liệu
BM.36.04.Phiếu đề nghị mượn hồ sơ tài liệu
PL.36.01.Mẫu nhãn bìa hồ sơ
PL.36.02.Quy ươc đặt tên file scan
PL.36.03.Bảng thời hạn lưu trữ hồ sơ khối công trình
PL.36.04.Danh mục hồ sơ cần lưu trữ khối công trình
32 QT.HT.37 Quy trình hướng dẫn trao đổi thông tin 00 22/07/2022  
33 QT.QAQC.38 Quy trình triển khai và kiểm soát chất lượng công trình 00 27/09/2022 BM.38.01.Xác nhận tham gia đào tạo
BM.38.02.Biên bản audit hiện trường
BM.38.03.Phiếu đánh giá và góp ý cải tiến hệ thống QAQC
BM.38.04.Bảng tổng kết ý kiến phản hồi và đề xuất cải tiến
34 QT.BT.40 Quy trình bàn giao công tác bảo trì công trình 00 12/10/2022 BM.40.01.Biên bản bàn giao công tác bảo trì
35 QT.SX.41 Quy trình lập kế hoạch triển khai sản xuất 00 18/10/2022 BM.41.01.Phiếu yêu cầu gia công sản xuất
36 QT.TK.42 Quy trình thiết kế coffa nhôm 01 16/12/2022  
37 QT.Kho.43 Quy trình kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào coffa nhôm 00 18/10/2022 BM.43a.01a.Phiếu kiểm tra coffa nhôm đầu vào
BM.43a.01b.Phiếu kiểm tra bulong, ốc vít
BM.43a.01c.Phiếu kiểm tra sơn, nước làm mát
BM.43a.01d.Phiếu kiểm tra vật tư phụ
BM.04a.10.Biên bản kiểm tra hàng hóa
BM.09.01.Báo cáo sản phẩm không phù hợp
PL.43.02.Bảng tham chiếu AQL
PL.43.01.Bảng tiêu chí kiểm tra nguyên vật liệu
38 QT.TK.44 Quy trình thu hồi và đối chiếu số liệu coffa nhôm 00 10/11/2022 BM.44.01+2.Biên bản hoàn trả thiết bị thuê
BM.04b.06,07.Biên bản bàn giao chi tiết, tổng kiện/Phiếu xuất kho tạm
39 
QT.SX.45 
Quy trình thuê và quản lý thầu phụ coffa nhôm 
01 
10/11/2022 
BM.45.01.Bảng đánh giá năng lực thầu phụ
BM.45.02.Bảng tổng hợp so sánh giá thầu phụ
BM.45.03.Phiếu kiểm tra bán thành phẩm coffa nhôm
BM.45.04.Sổ theo dõi thầu phụ
BM.45.05.Phiếu đánh giá thầu phụ dịnh kỳ
BM.45.06.Biên bản nghiệm thu vệ sinh coffa nhôm
BM.45.07.Biên bản giao nhận chi tiết
Pl.45.01.Bảng tham chiếu AQL
BM.09.01.Báo cáo sản phẩm không phù hợp
40 QT.HĐQS.46 Quy trình tạm ứng, thanh toán, quyết toán thầu phụ và bên A 00 23/11/2022  
41

 
QT.TC.47

 
Quy trình quản lý giao nhận, hướng dẫn lắp đặt và hoàn trả coffa nhôm

 
00

 
12/01/2023

 
HD.47.01.Hướng dẫn lắp đặt coffa nhôm
HD.47.02.Hướng dẫn tháo dỡ coffa nhôm
HD.47.03.Hướng dẫn phân loại, đóng kiện hoàn trả coffa nhôm đã sử dụng
B. NHÓM QUY TRÌNH AN TOÀN - SỨC KHỎE
STT Mã Kí Hiệu Tên Phiên bản Ngày cập nhật Biểu mẫu đính kèm
1 QT.HT.18 Quy trình Quản lý tình huống khẩn cấp 01 16/01/2018 BM.18.01.Danh sách Đội quản lý các tình huống khẩn cấp
C.NHÓM QUY TRÌNH HỖ TRỢ
STT Mã Kí Hiệu Tên Lần ban hành Ngày cập nhật Biểu mẫu đính kèm
1 QT. HCNS.02 Quy trình Tuyển dụng 02 15/07/2022 BM.02.01. Kế hoạch tuyển dụng
BM.02.01a.Kế hoạch tuyển dụng từng bộ phận
BM.02.02.Phiếu yêu cầu tuyển dụng
BM.02.03a.Phiếu phỏng vấn (khối gián tiếp)
BM.02.03b.Phiếu phỏng vấn (khối trực tiếp)
BM.02.04.Hợp đồng lao động (thử việc)
BM.02.05.Phiếu đánh giá nhân viên thử việc
BM.02.06.Hợp đồng lao động chính thức
2 QT.HCNS.03 Quy trình Đào tạo 03 16/11/2023 BM.03.01.Kế hoạch đào tạo
BM.03.02.Phiếu yêu cầu đào tạo
BM.03.03.Thỏa thuận đào tạo
BM.03.04.Danh sách đào tạo
BM.03.05.Đánh giá sau đào tạo
BM.03.06.Phiếu lý lịch huấn luyện đào tạo
BM.03.07.Kế hoạch đào tạo định hướng nhân viên mới
BM.03.08.Bài kiểm tra hội nhập nhân viên mới
3 QT.HCNS.25 Quy trình nghỉ việc 01 10/4/2018 BM.25.01.Đơn xin thôi việc
BM.25.02.Giấy xác nhận công nợ
BM.25.03.Quyết định thanh lý hợp đồng
BM-HT-02.Biên bản bàn giao
4 QT.HCNS.26 Quy trình xử lý kỷ luật lao động 01 19/07/2018 BM.26.01.Biên bản ghi nhận sự việc
BM.26.02.Bản tường trình sự việc
BM.26.03.Thông báo xử lý kỷ luật lao động
BM.26.04.Biên bản xử lý kỷ luật lao động
BM.26.05.Quyết định xử lý kỷ luật lao động
5 QT.HT.35 Quy trình trình duyệt thông qua phần mềm sharepoint 02 15/12/2021  
D.NHÓM QUY TRÌNH MÔI TRƯỜNG
E.DANH MỤC CÁC ITP
STT Mã Kí Hiệu Tên Phiên bản Ngày cập nhật Biểu mẫu đính kèm
1 ITP.NK.03 ITP hoạt động sản xuất nhà máy nhôm kính 01 3/11/2020  
2 ITP.NK.03.01 ITP Sản xuất SP mẫu 00 16/11/2020  
5  

Lưu đồ tổng hoạt động sản xuất và lắp đặt

00 1/12/2020  
F.DANH MỤC CÁC HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC
1 HDHC.08.20 Hướng dẫn hiệu chuẩn, kiểm tra nội bộ thước cặp 01 30/11/2020 Biên bản kiểm tra nội bộ thước cặp
2 HDHC.01 Hướng dẫn hiệu chuẩn, kiểm tra nội bộ thước cuộn 05 02/03/2023 Biên bản kiểm tra nội bộ thước cuộn

Tem hiệu chuẩn nội bộ
3 HDBT.08.22 Hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng bình chứa khí nén 00 16/06/2020  
4 HD.01 Hướng dẫn phương pháp xếp dỡ, lưu kho, bao gói và bảo toàn sản phẩm 00 17/08/2022  
5 HDBT.08.23 Hướng dẫn sử dụng, bảo trì khuôn dập, máy dập 00    
6 HD.03 Hướng dẫn phương pháp xếp dỡ, lưu kho, đóng kiện thành phẩm coffa nhôm 00 10/01/2023  

 


Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/avawindo/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616

Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php52/var/lib/php/session) in /home/avawindo/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616